هندوانه:

هندوانه داراي آب زياد بوده,خنك مسكن التهاب وفشار خون برطرف كننده ي عطش زياد,ادرار را زياد مي كند.سازنده ي خون وصالح رقيق,بهترين درمان حصبه ولي چون سلولز زياد دارد كمي دير هضم ونفاخ مي با شد.لذا آب هندوانه را با كمي شيرخشت مخلوط نموده و نوش جان نماييد ويا مرباي پوست هندوانه جهت از بين بردن نفخ آن مي باشد.خوردن هندوانه ناشتا مخصوصا در هواي گرم موقعي كه عطش قلبه كرده است چندان خوب نيست وبهتر است هندوانه را بعد از غذا ميل كنيد.

هويج:

خوردن هويج باعث تقويت چشمها مي شود وخون را پاك و تميزمي كند.براي امراضي چون كم خوني,ديابت وچربي خون بسيارمؤثر است.خانم هاي بارداري كه فرزندسالم وقوي مي خواهند وآرزوي شير زياد دارند بايدهويج ميل كنند.رنگ چهره را باز مي كندوبرالي افراد اسهالي بسيار مفيد است.قند هويج نه تنها براي بيماراني كه مبتلا به مرض قند هستندضرري ندارد بلكه به علت داشتن انسولين گياهي بسيار مفيد هم مي باشد.ضماد هويج درد سوختگي وآفتاب زده گي را تسكين مي دهد.دل درد و دل پيچه را درمان مي كند و از جوش غرورصورت جلوگيري مي كند.در هويج ماده ايي به نام (بتاكاروتن)يافت مي شود كه محافظ سلولهاي بدن بوده باعث تقويت سيستم مصون ساز بدن مي شود ونيز بدن را درمقابل بروز بيماري هاي مختلف مقاوم مي كندبه همين دليل بهتر است مصرف هويج را در غذاي روزانه ي خودبگنجانيد,هويج داراي فيبرزياد است كه باعث دفع سموم از بدن شده ونيز يكي از خوراكيهاي ضدپيري به شمار مي آيد.ماسك آب هويج از چين وچروك جلوگيري مي كند.براي درمان كم خوني  هويج را با اسفناج ميل كنيد.هويج باعث درمان امراض كبدي وصفراوي وسنگهاي كليوي شده كلسترول خون وقند خون را كاهش مي دهد.پوست را نرم ولطيف مي كند.تاثير مطلوبي روي تجديد سلولهاي آن مي گذارد.براي بيماران مبتلا به تنگي نفس بسيار مفيد است.مخلوط كردن هويج با شيربراي رفع بيماريهاي آسم وگرفتگي صدا واختلالات ريوي مؤثر است.

نعناع:

گياه نعناع انواع گوناگوني دارد.پونه و سوسبز از خانواده ي نعنا هستند.قسمت مورد استفاده ي اين گياه برگ و شاخه هاي گلدار آن است كه از آن عرق نعناواسانس نعنا مي گيرند.عرق نعنا بادشكن,ضد تشنج,محرك ونيروبخش است.ترشحات معده را كم مي كند ومسكن درد وزخم معده و سوزش آن است.دم كرده ي نعنا براي تقويت معده و روده توصيه مي شود.ما ايراني ها اغلب برگهاي آن را خشك كرده براي خوشبو كردن آش استفاده مي كنيم.نعنا به علت داشتن عطر و خواص زياد داراي اهميت بوده ضدعفوني كننده,ضد سم وحشرات است.درخوزستان با بسته هاي خرما چند شاخه نعنا همراه مي كنند تا ازكرم گذاشتن آنها جلوگيري شود.

نخود:

درايران به نخودبو داده نخودچي مي گويند,نرسيده ي آنرا نخودسبز ولپه نخود سبز را لپه مي گويند. بهترين نوع نخوددرشت وسفيد وسبزآن مي باشد.دانه هاي نخود زهكش جگر,پرزوكليه است.حرارت بدن را زياد مي كند,خونساز بوده وقدرت غذايي آن بيشتر از ساير حبوبات مي باشد.آب پخته ي نخود با كمي نمك ليزي معده را از بين مي برد.خوردن دانه هاي پخته ي نخود بين غذا به هضم آن كمك مي كند.نوشيدن آب خيسانده ي نخودسبزتازه جهت از بين بردن ورم لثه ودرددهان مفيد است.روغن نخود كه از جوشيدن نخود در روغن زيتون به دست مي آيدمقوي موي سروشهوت مي باشد وجهت تسكين درد دندان ودردهاي سردوجذام مفيد بوده است.خوردن دانه ي نخود ضد كرم معده,قاعده آور,تقويت قوه باء ورنگ رخساه را روشن وآوازوصدا       را شفاف مي كند.ضماد نخود جهت پاك كردن خالهاي سفيد وسياه وكك و مك وامثال آن مفيد است.اگر آب خيسانده ي آنرا به رخسار بماليد رنگ آن را بازوشخص را خوش آب و رنگ مي كند.

مرزه:

مرزه اشتهاآور است ويكي از بهترين سبزي ها براي درمان روماتيسم به شمارمي آيد.درد دندان را تسكين مي بخشد وعفونت معده را از بين مي برد وازترش شدن غذا جلوگيري مي كند.اين سبزي بلغم را از بين مي برد وامراض بلغمي را معالجه مي كند.مرزه بهترين ضد سم ترياك است.افراد معتاد كه مي خواهند اعتيادخود را ترك كنندبهتر آن است كه صبحانه را به خوردن مرزه اختصاص دهندوتا ظهرغذاي ديگري نخورند.براي دفع ضرر نيش حشرات خوردن اين سبزي را فراموش نكنيد.   جوشانده ي مرزه سوداوبلغم را از بين مي برد.خوردن مرزه در رفع عوارض بيماريهاي خاص زنان اثر معجزه آسا دارد.

موز:

موز داراي ويتامين هاي A,B,Cهشتاد درصد قند مي باشدونيز فلزاتي مانندآهن,فسفر,منيزي,پتاس,سديم وروي مي باشد.در صورت رسيده بودن موز بسيار مغزي بوده وقدرت غذايي آن كمي از سيب زميني بيشتر است.خوردن ميوه كال موز توليد ورم روده(كوليت) مي نمايدودرروده ايجاد تخمير مي كند مبتلايان به مرض قند ويبوست بايد از خوردن موز خودداري كنند.ميوه كال آن نفاخ وديرهضم مي باشد ولي پس از رسيدن زود هضم مي شود موز يكي ازميوه هاي خون ساز است واشخاص ضعيف را چاق مي كند.موز را هيچ وقت ناشتا نخوريد- پس از خوردن موز هرگز آب ننوشيد.پوست ميوه موزاز قسمت داخل جوهر رابه خود جذب  مي كندوبراي پاك كردن جوهرمركب از روي دست بسيار مؤثرخوبي است.

ليموترش:

سرشار از ويتامين هاي A,B به ويژهCومواد معدني آهن,كلسيم,فسفروپتاسيم مي باشد.بزرگترين دشمن اسيداوريك است.ادرار را ضدعفوني كرده وخون را رقيق مي كند.جهت درمان نقرص,روماتيسم وسنگ كليه به كار مي رود براي جوش پوست ودمل كورك وامراض جلدي كاملا مفيد است.براي برطرف كردن عطش مي توان از شربت آبليمواستفاده كرد.كساني كه عرق نمي كنند بايد قبل ازصبحانه آب يك عدد ليمو را با عسل مخلوط كرده ميل كنند.ليمو خون را كم مي كندخوردن آب ليمو براي درمان اسهال مفيد است.جهت برطرف كردن سردرد يك برش ليموترش تازه را داخل يك فنجان قهوه ي غليظ بياندازيدوبنوشيد ويتامينPسرشارهمراه با راديواكتيو در ليمو باعث لايروبي دررگها مي شود وبه همين علت از پيري جلوگيري مي كند.در هنگام استفراغ وتهوع اگرآب ليموي تازه راباآب مخلوط كنيد فورا برطرف مي شود.

لوبيا:

لوبيا انواع واقسام زيادي دارد كه فقط يكي از آنها به نام لوبياسبزجزوسبزيهاوبقيه آنهاجزءحبوبات مي باشد.ازقبيل:لوبيا قرمز,لوبيا مرمري,لوبياچشم بلبلي ولوبيا چيتي.لوبيا سبز مانند همه ي سبزيها داراي خون گياهي مي باشد يعني سبزينه بوده وهمين ماده حياتي امتيازآنراباسايرلوبياهانشان مي دهد.يكي ازخواص لوبيا ها داشتن ويتامينEمي باشدكه شير رازيادكرده نطفه ورحم را تقويت مي بخشد.خاصيت وقدرت غذايي لوبياسبز نسبت به سايرلوبياها كمتر ودرعوض خاصيت طبي بيشتري دارد.ازرقيق شدن خون جلوگيري مي كندوبا ميكروبهاي عفوني مبارزه مي كند.خانواده ي لوبياهمه سرشارازموادمعدني مي باشد.مخصوصا مقدار آهن در آنهازياداست.مي توانند در مصرف روزانه مقدارآهن مورد نياز بدن را تامين كنندواز كم خوني جلوگيري كنند.بخاطر داشتن موادسفيده اي وفسفرمانندگوشت كار مي كند ونيروي جسمي وحافظه را تقويت مي كند. لوبيا سبز ملين سينه وريه مي باشد وادراررا زياد مي كند.خوردن يك استكان آب جوشيده ي غلاف سبز لوبيا سبزناشتا ادرار رازياد,سنگ مثانه را متلاشي ونقرس وروماتيسم را معالجه مي كند.

گشنيز:

ازدسته گياهاني مي باشد كه خاصيت ميكروب كشي دارندوازيرايت امراض عفوني جلوگيري مي كند. مقوي مغزوقلب وبراي رفع خفقان ,وسواس وهيستري (غش)سود فراوان دارد.گشنيز داراي ويتامينA,Bبوده وسرشاراز ويتامين Cبرگ گشنيزمسكن صفراوالتهاب معده وبرطرف كننده عطش زياد است.تخم گشنيزضدكرم بوده وازرشدآنهادر معده جلوگيري مي كند.كوبيده ي تخم گشنيزمخلوط با فلفل ونمك حافظ گوشت دربرابرفساد مي باشد.آش گشنيزوگشنيزپلودرست كنيدويادرغذاهاي سبزي دار كمي از برگ گشنيز اضافه كنيد.مخصوصا مبتلايان به بيماريهاي عفوني فراموش نكنند.زياده روي در خوردن گشنيزوتخم آن باعث ديدن خواب هاي پريشان وخوابهاي سنگين مي شود.

گل گاوزبان:

اين گياه كه زادگاهش احتمالاسوريه است ,گياهي يك ساله است كه در اطراف جاده ها,زمين هاي بايروگاهي هم در اطراف اماكن مسكوني به طور فراوان رشد مي كند.گل گاوزبان,مواد استعمال زيادي دارد,اما اكثرابراي تسكين اعصاب ودرمان سردردوقش وحمله بكار برده مي شود.موارد ديگر استعمال آن فرونشاندن التهاب زخمهاست كه مرهم آن را روي زخم مي گذارند.

مهمترين اثرات درماني گل گاو زبان:

۱)   درمان نقرس:20گرم ساقه وبرگ اين گياه را در نيم ليترآب سرد بريزيدوظرف ان را چند دقيقه روي آتشي ملايم بگذاريد تابجوشد.پس از پخته شدن 15دقيقه آن را كناربگذاريدوهرروز4فنجان از اين جوشانده را به فاصله ي نيم ساعت قبل از غذا بنوشيد.

2)   درمان زكام وسرماخورده گي:30 تا40گرم گل يا برگ آن رادر يك ليترآب بريزيدوچنددقيقه بگذاريد تا بجوشد.برلاي درمان زكام,سينه پهلووسرماخورده گي ,جوشانده ي گل گاو زبان كاملا مؤثراست.چون تعرق را به شدت به جريان مي اندازد.دوفنجان از اين جوشانده را در بين غذاها ويك فنجان را پيش از خواب ميل كنيد.در صورت التهابات ريوي كاملااثربخش است.

3)   درمان سرخك: كليه عارضه هايي كه با پاشيدن دانه هايي درروي پوست ظاهر مي شودمثل سرخك,مخملك,بادم كرده گل گاوزبان برطرف مي شود.براي اين منظور50گرم گل گاوزبان رادر يك ليترآب سرد بريزيد وبجوشانيد وبعد از15دقيقه كه خنك شدصاف كنيدباشيرمخلوط وبا عسل شيرين بخوريد.

4)   درمان ورم كليه (نفريت): يك دسته ازساقه و برگ آن را كه تازه باشد درهاون بريزيد وبكوبيد.سپس شيره ي آنرا به وسيله ي پارچه ي نرمي با فشار بگيريد وهمه روزه60 تا100گرم از اين شيره رابا آب مخلوط كرده بنوشيد.

گوجه فرنگي:

گوجه فرنگي به علت داشتن ويتامينAاز شبكوري جلوگيري كرده بينايي را تقويت مي بخشد وبه خاطر داشتن ويتامين Bمقوي اعصاب است.گوجه فرنگي اشتهاآوراست وبه هضم غذا كمك مي كنداز يبوست ونفخ جلوگيري كرده بسيار نشاط آوراست وبه علت داشتن ويتامينCفراوان بدن را در برابر بيماريهاي عفوني حفظ مي كند.مصرف گوجه فرنگي كال وسبزرنگ بسيارخطرناك است.افرادي كه معده شان نمي تواند موادنشاسته ايي را هضم كند وقبلا مبتلا به نفخ معده مي باشند,بهتر است بعد ازخوردن غذا به عنوان دسرگوجه فرنگي ميل كنند. افراد بي اشتها مي توانندگوشت گوجه فرنگي را با گوشت مخلوط كرده آنرا به مدت نيم ساعت در يخچال نگهداري كنندوقبل از ناهار ميل كند.گوجه فرنگي داراي فسفر,آهن,كلسيم,كربن,پروتئين,چربي,هيدرات كربن,پتاسيم و پتاسين است.افرادي كه طبع گرم دارندحتما بايد از گوجه فرنگي استفاده كنند.بهترين نوع مصرف گوجه فرنگي به صورت خام است البته قابل ذكراست افراد مبتلا به بيماريهاي كبدي بايد از خوردن گوجه فرنگي بپرهيزند.در پوست گوجه فرنگي سبز رنگ مواد سمي وجود دارد كه هرگز نبايد آنرا خورد .نوشيدن آب گوجه فرنگي به حفظ سلامتي كمك مي كند ونيز ضد سرطان به شمار مي رود.درگوجه فرنگي ماده ايي به نام نيكوتين وجود دارد كه انسان را در مقابلNO2كه از دود سيگارودود موتورهاي ديزل ناشي مي شود محافظت مي كند.

گردو:

افرادي كه به درد مفاصل وپادرد مبتلا هستند مغزگردورابا زيره سياه كرمان ساييده وبا عسل مخلوط كرده در حمام بر سروبدن خود بمالند ومدتي در حمام گرم بمانند تا عرق كنند.ماليدن ضماد مغز گردوي تازه بر روي كك و مك آن را برطرف كرده برلي معالجه جوشهاي عصبي نيز مؤثر است.ماليدن مغز كهنه و سياه شده گردو جهت زخم هاي كهنه وتركهاي دست و پا كه در اثر سرمازده گي وخستگي ايجاد شده است توصيه مي شود.زياده روي در خوردن مغزگردو باعث ورم و جوش در سقف دهان ولوزتين مي شود.ماليدن مغز گردوبر روي سر از ريزش آن جلوگيري كرده وبرالي معالجه طاسي بسيار مؤثراست.مرباي گردو همراه با عسل جهت چاق شدن توصيه مي شود,با خوردن گردودر هواي سرد بدن خود را گرم كنيد تا مبتلا به سرما خورده گي نشويد.ضماد مغزگردو وكشيدن آن به چشم مانع ريزش آب مي شود جوشانده برگ گردو را اگر غرغره كنيد درد گلووورم لوزه را معالجه مي كند.براي جلوگيري ازبيدزده گي لباس در فصل تابستان مي توانيد چندبرگ درخت گردورا در كمدلباسها بگذاريد و باجوشانده ي برگ گردوهمراه با پوست سبز آن دستهايي را كه زياد عرق مي كنند بشوئيد وبعد كمي پودر بزنيد تا اين عيب برطرف شود.براي مبارزه با مورچه ها مي توانيد از برگ گردو در محلي كه مورچه ها قرار دارند استفاده كنيد جوشانده ي برگ گردو براي تسكين درد دندان بسيارمؤثر است.چكاندن آب گردو در گردش درد آن راتسكين مي دهد.

گلابي:

گلابي ميوه ايي است كه هيچ ضرري براي بيماران ندارد,همان طور كه هر ميوه ايي تازه اش با كمپوت شده اش فرق داردگلابي نيز چنين است.گلابي كمپوت شده فاقد منيزيم,مس,گوگرد وكلراست.مواد موجود در گلابي عبارتنداز:چربي,گلوسيد,سديم,پتاسيم,كلسيم,منيزيم,منگنز,آهن,مس,فسفر,گوگرد,كلروويتامين هاي A,B1 نيكوتيل آميد وويتامين هاي kوc مي باشد.امام صادق (ع) فرموده اند گلابي بخوريد زيراقلب راروشن مي كندوناراحتي هاي داخلي را به اذن خداوند تسكين مي دهد ونيزگلابي معده رادباغي كرده وباعث تقويت معده مي شود.دانشمندان مي گويند:گلابي ملين بوده وبراي غدد داخلي بدن بسيارمفيد است اعصاب را تسكين مي دهد براي امراض سينه يك ميوه بسيارعالي است واين خاصيت مربوط به تاتن آن است. داراي ارسنيك است وازاين جهت برالي درمان رعشه به كار مي رود.برلي امراضي كه قواراتحليل مي برند مانند سل كم خوني وضعف مؤثراست.گلابي براي تقويت معده مفيد است از اين رو بايد آنرا بعدازغذا بخورند.بنابراين گلابي بخور چون اعصاب را آرام مي كند واعمال غدد داخلي راتقويت ,خون را تصفيه,كليه را به راه انداخته ,روده هاي تنبل را تحريك كرده وبراي بيماري هاي گلووكم خوني سودمندست.

 

كلم:

كلم داراي انواع واقسام بسياري دارد.بنام كلم قمري,كلم پيچ,كلم قرمز,كلم سنگ,كلم برگ,كلم بروكسل,گل كلم واسامي بسيار ديگر.برگ و گل كلم وقتي براي خوراك انسان مفيدوزودهضم مي باشد كه سفيد باشد.روس ها باكلم وقلم گوساله سوپي درست مي كنند بنام برش.انواع كلم هاسزشلر از ويتامين هاي A,B,CوPPداراي املاح گوگردكلسيم,پتاسيم,منيزيم وكمي هم ارسنيك مي باشد.به همين دليل بررشد عمومي كمك مي كند.برلي معلولين وافراد ضعيف البنيه مفيد است.بعلت داشتن كلسيم وگوگرد برلي مووناخن هاسود فراوان سنگهاي كليه ومثانه را ازبين مي برددركلم سنگ آنزيمي وجود دارد كه براي ورم معده مفيد است.زياده روي در خوردن كلم باعث ديذن خوابهاي پريشان وتوليدنفخ در پهلووغليظ شدن خون وبالارفتن فشارخون مي شود.كساني كه سابقه واريس,بواسيردارند از خانواده كلم پرهيز نمايند.افرادي كه گرم مزاج هستند ازكلم استفاده نكنند برعكس صاحبان مزاج سردوپيران وسالخورده كه احتياج به گرم شدن بدن دارندزياد سود مي برند اين افراد مي توانندخردل وسير هم به آن اضافه كنند.

عدس:

پوست دانه هاي عدس ملين ومغزآن قابض مي باشد.(ابوالعلاي معري) گياهخوار معروف ايراني عدس را به جاي گوشت مي خوردوآنرا گوشت گياهي معرفي كرده است.پوست عدس گرم وآب جوشانده ي آن ملين وضد عفوني كننده ي پوست بدن مي باشد.پخته عدس با سركه مقوي معده وبدون نفخ است.چنانچه عدس را در آب بپزيم,آب آن سينه را نرم وسرفه رااز بين مي بردومضمضه باآن جهت ورم مخاط دهان وديفتري مفيد است,فروبردن30عدد عدس پوست كنده به صورت حب فسادمعده را از بين مي برد.عدس تقويت كننده ي مغزواعصاب مي باشدوحافظه را زياد مي كند.گرد سوخته ي دانه هاي عدس دندان را سفيد مي كند.ماليدن پخته عدس باتخم خربزه رنگ رخساره را باز مي كندوزردي را از بين مي برد.زياده روي در خوردن عدس مخصوصا از نوع نيمه وحشي آن مولد سودا وغليظ شدن خون وباعث ديدن خواب هاي  پريشان وتشويش است.هميشه عدس را با شيريني جاتي مانندكشمش وخرما ميل نماييد.مادراني كه آرزوي داشتن دختر دارنداز عدس استفاده كنند.

عسل:

مواد اصلي عسل از هواي لطيف بهاري ,آبهاي چشمه وكوهسارونور تابناك خورشيد بهره مند شده است . عسل اگر ماههاوسالها درهرفضا ومكاني باشد فاسد نمي شود.زنبور عسل به ساخته خود ماده ضدعفوني كننده دائمي به نام –اسيد فرميك- مي زند وعسل خود را براي هميشه بيمه مي كند.در عسل مواد بسياري وجود دارد كه عمده آن از اين قرار است:پتاسيم- آهن- فسفر- يد- منيزيم- سرب- منگنز- مس- ليتيم- نيكل- اسيدلاكتيك- گلوكز- ساكارزوآب تشكيل شده است.در قرآن اشاره شده است شفاء مردم درعسل است آهن موجود در عسل بيماري كم خوني وفسفروكلسيم موجود در عسل بيماري هاي استخوان وريه را معالجه مي كند.عسل براي رشد تمام اعضا مفيد است در مورد زخم معده زخم روده واثني عشر بايدصبح ناشتا يك قاشق سوپخوري عسل خورده وپس از آن تايك ساعت ديگرهيچ چيزي ميل نكرد.عسل بهترين ماده براي زياد وكم شدن قندخون وبهترين ضدعفوني كننده مجاري ادراراست,يكي ازخواص عسل جلوگيري وپيشگيري اززكام است.اسيد فرميك موجود در عسل ضد روماتيسم ودرحين حال نيروبخش است.

شنبليله:

برگ شنبليله يك سبزي خورشي ودانه هاي  روغني آن يك بذردالرويي است .از برگ تازه ي خشك آن در خورش وخوراكهاي ديگر استفاده مي شود واز برگ خشك آن سوپي تهيه مي كنند به نام اشكنه شنبليله معروف است.برگ آن ملين ,اشتهاآور,ادراررازياد مي كند,عادت ماهانه ي زنان را باز مي كند.ضماد شنبليله براي تقويت موبسيارمفيد است.چنانچه زن آبستن در زمان بارداري از برگ شنبليله زياد استفاده كند بچه اش داراي موي زياد خواهد شد.دانه ي شنبليله ملين بوده وبه هضم غذا كمك مي كند.همراه با عسل مقوي ريه مي باشد.خوردن برگ وبذر شنبليله براي اشخاصي كه در جاهاي مرطوب وكم آفتاب زنده گي مي كنند غذاي بسيار مفيدي مي باشد.كوبيده ي دانه ي شنبليله جهت معالجه نقرس,مرض قند,نرمي استخوان وكم خوني وهمچنين براي جلوگيري از لاغر شدن مبتلايان به سل مفيد است.

|شلغم:

داراي مواد نشاسته ايي,چربي مواد سفيده اي ومقداري سلولز مي باشد به همين دليل از خوردن شلغم سير مي شويد ولي چاق نمي شويد و براي بيماراني كه مرض قند دارندضررنداردبلكه به آنها كمك هم مي كند. مواد سفيده اي آن مناسب اعصاب مغزبوده وحافظه را زياد مي كند وبه اعصاب نيرو مي بخشد.شلغم داراي ويتامين هاي AوBوCوP مي باشد.واملاحي چون كلسيم ,فسفر,گوگرد,منيزي ويد دارد وبه خاطر داشتن ارسنيك وروبيديم تنها گياهي است كه از سخت ترين امراض يعني جذام جلوگيري مي كند.علاوه بر همه ي ويتامين هاي نامبرده داراي يك تركيب ميكرب كش با طيف وسيع وجود دارد كه بسياري از ميكربها وويروسها را از بين مي برد.بهمين دليل زكام و سرمتخورده گي را معالجه واز ابتلاي به آن جلوگيري كرده خلط آور بوده وسرفه هاي خشك را معالجه وسينه وشكم را نرم مي كند.جهت آنژين,تنگ نفس وسياه سرفه تجويز مي شود.خوردن شلغم اشخاص رادربرابرامراض پوستي بيمه مي كند.قوه بينايي را زيادكرده ازشب كوري جلوگيري مي نمايد وقواي جنسي راتقويت مي كند.شستشو با آب جوشانده ي شلغم جهت تركيدن پوست وشقاق,نقرس خارش مفيد است درداعصاب ومفاصل را تسكن مي دهد.فشار خون را پائين مي آورد ازرقت خون جلوگيري  مي كند ورحم را برلاي پرورش نوزاد سالم تقويت مي بخشد.

شويد:

مقوي معده ,اشتهاآور,ضدسم,مسكن دل دردودردهاي ديگر مي باشد.پيشاب آوروبازكننده ي عادت ماهيانه زنان وجهت تنگ نفس سكسكه وضعف معده وكبدوپرزمفيداست.سنگ مثانه وكليه راخرد مي كندواز قولنج كليوي جلوگيري مي كند ومانع فسادغذادرمعده نيز مي باشد.خوردن شويد باعسل جهت دفع سموم وكمك بر,قي كردن است.پخته برگ تازه وخشك آن وهمچنين بذرآن جهت پراكنده كردن باد وتسكين دردپشت ومثانه مفيداست.دل به هم خورده گي و,قي رانيزتسكين مي دهد.پختن گوشت باشويدباعث ازبين رفتن كف وبوي زخم آن است.شويد داراي ويتامينCومقدار زيادي هورمون زنانه مي باشد.به همين جهت شهوت زنان وشيرآنان را زياد مي كندوشهوت مردان را تسكين مي دهد.ميوه آن به تخم شويد معروف است داراي اثرمحرك وبادشكن است,همچنين برلاي رفع سكسكه اطفال تجويز شده است.در اغلب كشورها ميوه آنراداخل ادويه وچاشني غذاوترشي ها مي نمايدودر ايران نيز داخل ترشي هفته بيجار وترشيهاي ديگر مي زنند.

شيرين بيان:

يكي از گياهان طبي تقويت كننده ي اعصاب,برطرف كننده ي نفخ شكم,افزاينده ي ادرارورفع كننده ي مشكلات قاعده گي ,نرم كننده سينه ومعالج بيماري هاي طحال وبواسيراست.ريشه ي آن را شسته ,بجوشانيد پنجاه گرم از اين شيره ي غليظ راباآب مخلوط كرده ازاين شربت تهيه شده قبل از هروعده غذايي يك يا دوجرعه بنوشيد.اين شربت داروي زخم معده است.اگربرگ اين درخت را به زير بغل ياهرجاي ديگربدن ضمادكنيد بوي بد آن را از بين مي برد.پودر برگهاي خشك,نافع ودرمان بخش زخمهاست.نوشيدن يك فنجان شربت شيرين بيان هرروزصبح ناشتا,درمان كننده ي يبوست است.وناراحتي هاي معده را از بين مي برد.نوشيدن شربت جوشانده ي ان گيرهاي ادراري و ناراحتي هاي مثانه را برطرف مي كند.مقداري از برگ خشك شيرين بيان رابصورت پودرنرم دراورده,بامقداري روغن زيتون مخلوط كرده مرهمي از آن تهيه كنيد.با اين مرهم سرتاسرزخم سوختگي شديدراضماد كنيد بعد از چندروزآثاربهبودي در آن ظاهر مي شود.

سير:

بيماري تصلب شرائين را به طوركلي از بين مي بردوچربي خون راپائين مي آورد.يعني سير به ساده گي كلسترول غير ضروري را كم مي كندوغلظت خون را باتنظيم وخون را رقيق مي كند.(با تاثيرمثبتي كه سيربرجريان خون مي گذارد تندرستي ونيروي جسمي افزايش مي يابد)سيرهمچنين مانع ايجادلخته هاي خوني دردرون رگهامي شودوعلاوه بر اين برخي دانشمندان معتقدند اين گياه پرارزش حتما مي تواند از رشد غده هاي سرطاني جلوگيري كند.با توجه به اين موارد مي بينيم كه به سبب اثرحيات بخش سيربوده كه يونانيان قديم براي اين گناه تا اين حدارزش قائل مي شدندكه پيش از هرنبردي درالمپيادمقدار زيادي سير مي خوردندتا نيروي جسمانيشان بيشترشود.دانشمند يوناني مي گويد:خوردن يك سير به عنوان صبحانه تورا براي مبارزه قدرتمندتروسلامتي رابيمه مي كند.

سكنجبين:

يكي از سودمندترين مايعات است.حكيم محمدبن زكرياي رازي گفته است:يكي از نوشيدنيهايي كه زيادمصرف مي شود سكنجبين است كه خيلي نافع مي باشد.يكي از منافع آن اينست كه اگربايخ شربت كنندصفرابراست والتهاب حرارت معده راكم مي كند وآنچه  بلغم درمعده وروده ها باشد خارج مي كند.اگرسكنجبين را باريشه وتخم كاسني بسازند وكمي گلاب به آن اضافه كنند نوشابه ايي پرسودوشگفت آورخواهد شدوبه خصوص براي آنهايي كه جگر ومعده ايي گرم داشته ويا دچارگرفتگي معدي شده اندونيز براي كساني كه مبتلا به نفخ هستند منافع زيادي دارد.اما براي مبتلايان به زخم معده وروده زيان بخش است.سكنجبين اگرترش باشد براي اعصاب مضراست.كساني كه دچاسرماخورده گي,درداعصاب ورعشه هستند بايد ازآن دوري كنند.

سيب زميني:

تسكين دهنده ي دردهاي عصبي ,دردمعده,خارش واگزماست وبه علت داشتن ويتامين مانع رقيق شدن خون مي شودولثه هارامحكم واز خونريزي جلوگيري مي كند.اگرسيب زميني براي مدتي درانباربماندوبعدا پخته شودمقدار زيادي از ويتامينCخودرا ازدست مي دهد واگر آن را پوست كنده آب پزكنيم40درصدازويتامين Cخودرااز دست مي رود.بهترين نوع پختن سيب زميني تنوري كردن آن است.زيرا اين طريقه ي پخت اجازه نمي دهد ويتامين آن از بين برود.ويتامينBواملاح پتاسيم,فسفر,آهن وآهك بوده مقوي براي قلب است وباوجود داشتن نشاسته براي مبتلايان به قندخون زيان ندارد.بدترين نوع تهيه ي آن سرخ كرده ي آن است.قواي عضلاني را تقويت كرده واگرمي خواهيد فرزندانتان در درس پيشرفت كنند دربرنامه غذايي آنان سيب زميني بگنجانيد.

زرشك:

زرشك داراي ترشي مخصوص است.شبيه آنچه درسيب ترش ديده مي شود بعلاوه داراي قند و چندترشي ديگر نيز مي باشد.ريشه ي درخت زرشك داراي اثرمسهلي بوده وضدتب مي باشدوجهت ترك اعتياد ترياك مفيد است.آب زرشك بسيارخنك وصفرابرومسكن تشنگي وحرارت معده وجگررافرومي نشاندجهت تقويت هاضمه با زعفران تجويزمي شود.دانه هاي زرشك به تنهايي يا مخلوط باادويه مناسب جهت زخم معده با ادويه مناسب جهت زخم معده ودرد دل واسهال تجويز مي شود.

زيره:

گياهي كه خاصيت دارويي وغذايي داردومؤثرترين وسيله براي رفع نفخ شكم است زيره خروج ادراررازياد مي كند,كرمهاي روده را دفع كرده ومعده را تقويت مي كندوتب را از بين دور مي سازد.زيره از زمانهاي قديم جزءچهارتخم گرم بوده زيرا تخم زيره دارايخواص تقويت كننده,هضم كننده,كرمكش,ضدنفخ,ضدقولنج كودكان وضدتب وعارضه بلعيدن هوابوده است وبهترين طريقه استفاده از آن دم كرده آن است برين طريق كه يك قاشق قهوه خوري زيره را در يك فنجان آب جوش ريخته دم كرده وبعدازغذاميل شود.اگر زيره را بكوبندوگرد آنرادرلانه مورچه بريزند مورچه هارا مي كشد.

زيتون:

زيتون براي معده و دستگاه گوارش بسيارمفيد است واشتها را زياد مي كند.جوشانده ي برگ زيتون فشارخون را به طور موثري پايين مي آوردواگرجوشانده ي برگ زيتون رادر الكل به عنوان تب بر استفاده كنيد خيلي سريع درجه ي بدن را پايين مي آورد.جويدن برگ زيتون براي از بين بردن جوشهاي ريز داخل دهان بسيار مفيد است ضماد پخته ي برگ زيتون در آبغوره براي جلوگيري الز پوسيده گي دندان مفيداست و اگر ريشه ي درخت آنراباقدري برگ آن جوشانده ومضمضه كنيد سردردرا تسكين مي بخشد.وكشيدن جوشانده ي آن در بيني جهت درمان زكام وآبريزش بيني بسيار مفيداست ومضمضه آب نمكي كه زيتون را در آن خيسانده اند براي استحكام دندان و لثه مفيد است.روغن زيتون فشارخون را پايين مي آوردوباعث باز شدن عروق مي شودوبهترين نوع روغن زيتون جهت استفاده درغذا مي باشد.

زعفران:

زعفران داراي موادچربي,املاح معدني,صمغي,يك ماده رنگي,يك اسانس و عطرمخصوص وداراي چندين عامل دارويي است.علاوه برمصرف در تغذيه داراي اثردرماني نيز مي باشد.زعفران مقوي معده ومسكن سرفه مخصوصا دربرنشيت مزمن اثردارد.دمكرده و جوشانده زعفران مسكن درد دندان است و از پيشرفت كرم خورده گي وپوسيدگي دندان جلوگيري مي كند.نشاط آوروشادكننده  مي باشد.عطرزعفران ضدعفوني كننده بوده وكمي محرك اعصاب است.زعفران مقوي حواس پنج گانه,بادشكن,ضدعفوني كننده,پيشاب آور,قابض,مقوي جگرودستگاه تنفس,زه كش كليه و مثانه وباز كننده رنگ رخساره مي باشد.خوردن زعفران زايمان را آسان مي كند.خوردن آن با عسل جهت ريختن سنگريزه ودردرحم تجويز مي شود.

ريواس:

 داراي ويتامين هايBوCاست اگرآن رابه شكل مربايا كمپوت تهيه كنند خنك,مقوي وملين است.ريواس دافع الصفراء است معده وريه را تقويت مي كند.براي يرقان وآبله مفيدحس بينايي را تقويت   مي كند.كمپوت ريواس به هرمعده ايي مي سازدوحتي بچه هاهم مي توانندآنراهضم كنند.به همين جهت است كه مصرف آن در بي اشتهايي,درد معده وبيماريهاي كبدي تجويزشده است.ريواس داراي اسيدهاي گوناگوني است كه با كلسيم تركيب شده است وجذب بدن مي شود.اگرساقه هاي ريواس را قبل از پختن در آب جوش بيندازيد بسياري ازموادترشي خودرا از دست خواهد دادوقند كمتري برا ي شيرين كردن آن مصرف خواهيد كرد.

ذرت:

ذرت سرشار ازاملاح مختلف وهمچنين فلزاتي مانند گوگرد,كلر,فسفر,سيليس آهن ,كلسيم ,منيزيم,سديم وسيلنيوم است.فلزسيلينيوم موجود در ذرت يكي از بهترين دشمنان عوامل سرطان به حساب مي آيد.ودر سالهاي اخيرازاين فلز براي درمان سرطان استفاده مي كنند.اين فلز باعث نشاط و فعاليت پوست بدن شده,قدرت ارتجاعي آن را افزايش مي دهد وازشل شدن وآويزان شدن پوست جلوگيري كرده برسالهاي جواني مي افزايد.همچنين باعث جلوگيري از ريزش مو مي شود.ذرت از شكسته شدن ناخن ها جلوگيري مي كندودر بين غلات مقام سوم رابعداز گندم وجودارد.ناني كه باآرد ذرت تهيه مي شودبراي مبتلايان به سل واسهال بسيار مفيداست.ذرت سرشارازويتامينBاست برروي ذرت قارچي به وجود مي آيدكه براي انعقاد خون بسيارمفيد است كاگل ذرت داراي چند نوع قندسرشار از املاح پتاسيم و كلسيم است به همين دليل يكي ازبهترين داروهايي است كه باعث افزايش ادرار مي شودوبراي بيمارهاي مبتلابه سنگ كليه ومثانه وعفونت هاي ادراري والتهاب ورم ودردمثانه مفيداست.

دارچين:

اشتهاآوربوده,غذاي سنگين رالطيف مي كند.معمولا به صورت چاي دم كرده وبنام چاي دارچين بعد از غذاميل مي شود.نفس را باز كرده وتنفس را آسان مي كند ونشاط آور مي باشدوقلب را جلا مي دهد. دارچين پادزهرسموم حيواني ونباتي ومعدني مي باشد. دارچين حافظ قواي نفساني ومقوي شهوت وضدخفقان ووحشت مي باشد.دلهره ووسواس را از بين مي برد و براي درمان جنون تجويز مي شود.تقويت كننده معده وكبد مي باشد.بوي بد دهان را از بين مي برد.تنگ نفس و سرفه را درمان مي كند.ماليدن مخلوط دارچين با عسل زخم هاي چركين را خشك مي كند.كك و مك را پاك مي كند.اگر دارچين را در روغن بجوشانيد ماليدن اين روغن به تنهايي با زرده ي تخم مرغ پخته جهت رعشه و تسكين درد عضلات مفيد است و جهت اعضاء بي حس شده به كار مي رود.

خربزه:

  درصورتي كه خربزه راقبل از غذاميل كنيدبيماري را از بدنتان ريشه كن كرده ايدخربزه پاك كننده دهان است ودندانها را سفيد مي كندوباعث تقويت فلب مي شود.خربزه مثانه را شستشومي دهدوادراررازيادكرده مثانه راآب مي كندوباعث طراوت چهره شده پوست صورت راپاك و لطيف مي كند.مصرف خربزه براي سالمندان مفيد است ونيروبخش وضروري هضم كننده موادغذايي و نيز اشتها آوراست.خربزه خستگي را رفع كرذه,فعاليت سلولها را زيادمي كند وهمچنين درمان كننره نقرس رماتيسم مزمن و نارسايي كبد است.وجود فسفر در خربزه باعث تقويت اعصاب و عضلات ومحكم شدن استخوان بندي موثر است.افرادي كه داراي اسيداوريك بالايي مي باشند مي توانند براي پايين آمدن آن از خربزه استفاده كنند.

درمان دردهاي چشم:خربزه جهت تسكين درد چشم وورمهاي پوستي و جلدي مفيداست.

دفع سنگ مثانه:8 گرم پوست آن را دم كرده (خشك شده )بنوشيد.

جلاي رخسار:تهيه ي ضماد ازپوست كوبيده ي آن

|خيار:

نارس آن گواراتر ازرسيده آن است خوردن وبوييدن وماليدن مغزخياربرپيشاني جهت از بين بردن سردرد,سودمند است و قطره  قطره ريختن آب آن در بيني وبوئيدن آن جهت رفع گرفتگي ,بي حوصله گي وكم خوابي مفيداست.آشاميدن آب خيار در حهت اكثرتبهاي شديد,تسكين التهاب و حرارت,صفراء,خون,التهاب معده,رفع تشنگي,پاك كردن كبد,زياد شدن ادراربيرون كردن سنگهاي كليه و مثانه و برطرف كردن يرقان مفيداست.براي جبران ضعفي كه ازاسهال از دست مي دهدبهتراز يك ليوان آب خيارنيست,يك ليوان آب خياربانيم سيرنبات مسهل خوبي است سوخته صفراوسودارابه خوبي از معده خارج مي كندوبراي اينكار آب ميوه رسيده آن كه كمي ترش مزه است بهتر است.آب جوشانده پوست خيار تازه براي يرقان داروي بسيارخوبي است وبراي اينكاربهتراست سه روز متوالي آب آنرا مصرف كنيد.بعضي از معده ها قدرت هضم خيار را ندارندوپس از خوردن آن مبتلا به گاز معده و نفخ ودچار پيچش شكم مي شوند.اين گروه بايدخيارنازك راباپوست ميل كننديا آنراباپوست رنده كرده وبا ماست ويا آب گوجه مخلوط كرده ميل كنيد.

خرما:

در خرما نه خاصيت وجود دارد:از ميكروب جلوگيري مي كند,سبب تقويت ستون فقرات مي شود,قوه باءرازياد مي كند,قواي بينايي و شنوايي را زياد مي كند,سبب هضم غذا مي شودودردهارانابود مي كندودهان را خوشبو مي كند.درخرما كلسيم وجود دارد و اين عامل اصلي استحكام استخوانهاست و نيز فسفر وجود دارد كه از زكام و ناشنوايي جلوگيري كرده و حالت اسيدي دستگاه گوارش راقليايي مي كند وجود"پتاسيم"در خرما اشتهاآور است كمبودامراض حلقي به ويژه ورم لوزه ها را ايجاد مي كند.شروع افطار با چند دانه خرمابدن را در برابر گرسنگي قندي محفوظ مي دارد هم انرژي لازم رابه بدن مي دهد وهم ازتجمع چربي در بدن جلوگيري مي كند.رازشروع افطار با خرما در اينست كه هم انرژي لازم را به بدن مي دهد وهم از اشتهاي زياد جلوگيري مي كند.

 چاي:

دانشمندان به تازه گي كشف كرده ان كه چاي مانع پيشرفت تصلب شرائين و تقويت عروق ورقيق كردن خون وكاهش فشارخون دربدن انسان مي شود.اين مايع پرطرفدارنشاط آوربوده تشنگي را تسكين مي بخشد,چاي به انسان نيرو وآرامش مي دهد وباعث افزايش توانايي كار مي شود.چاي داراي آهن,منيزيم,منگنز,سديم,فلوئرايد,طلاوفسفراست.جاي باعث تقويت مغزومعده شده وادرار رازياد مي كند.خوردن چاي باعث صاف شدن خون ورنگ چهره مي شوديك فنجان چاي حدود1يا2سانتي گراد كافئين داردوماده موجوددرچاي باعث تسكين اعصاب مي شود.چاي سردردراآرام كرده,التهاب معده را فرومي نشاندوباعث رفع بوي بد دهان مي شود اگرچاي را به صورت خشك ميل كنيد بوي بدسير وپيازرا ازبين مي برد.چاي از پوسيده گي دندان جلوگيري كرده,استخوان را تقويت مي كند اماصرف زيادچاي باعث سياه شدن ولكه دارشدن دندانها مي شودسعي كنيدچاي را به صورت تازه دم بنوشيد زيرااگربه صورت دم كرده بماندبعداز مدتي درآن موادزيان آورتوليد مي شودبه طوري كه هرچه بيشتر درقوري بماند بيشترموادزيان آوروزايدتوليد مي كند.چاي نبايد به مقدارزيادميل شود زيراباعث كم خوني در بدن شده وافراط درخوردن چاي ايجاديبوست مي كند.سعي كنيدچاي رابه صورت داغ ميل نكنيدزيرا به مري آسيب مي رساند.

جعفري:

جهت رفع اختلالات دستگاه گوارش ونفخ سنگ كليه ويرقان وبيماريهاي كبدي و تنگي نفس است.بذردانه جعفري خواصي مانندريشه داردوجهت پريدن تب هاي نوبه ايي استفاده مي شودوجوشانده بذرجعفري عادت ماهانه  زنان را باز مي كند.جعفري بادشكن بوده وچسبنده گي معده وروده را ازبين مي بردونفخ رارد مي كندودردپهلووشكم را معالجه مي كندوپادزهرجميع سموم است.

تره:

تره ادراررازيادكرده خلط آوربوده وسينه رانرم مي كند.جوشانده تره براي باز شدن صداوزكام ,سرفه لارانژيت وبرونشيت ورمهاي دستگاه تنفس بكارمي روداگرله شده ي تره به روي زخم زنبوروزنبورعسل بگذاريد دردآنراتسكين مي بخشد.خوردن تره خام كيسه ي صفراراپاك كرده به هضم غذاكمك مي كند.مقوي كمربوده ملين طبع وازقولنج جلوگيري مي كند.زياده روي در خوردن آن باعث تيره گي چشم,فساد لثه وديدن خواب هاي آشفته مي شود.

ترخون:

ترخون بادشكن و ضدعفوني كننده بوده ودرمواقع شيوع بيماري هاي عفوني مثل وباوطاعون جويدن ترخون براي جلوگيري از مرض توصيه شده است.جويدن ترخون دهان را خوشبووزخم دهان را درمان مي كند.ترخون اشتها آوروجاذب رطوبت معده وسينه است.براي تسكين دردمعده ورفع يبوست ودردهاي روماتيسمي و اعصاب مفيداست.

ترب:

ترب و سنگ آن باعث دفع سنگ كليه شده چون داراي مقدارزيادي پتاسيم است باعث فعاليت بيشتركليه هاوپاك شدن خون مي شودوادراررازياد مي كند.درتربچه مقدارزيادي كلسيم يافت مي شودكه همين امرباعث افزايش قدرت دفاعي گلبولهاي سفيدخون مي شودمنيزيم موجوددرتربچه تاثيرمثبتي برروي فعاليتهاي مغزداشته موجب تنظيم فشارخون مي شود.ترب از سستي استخوان ها جلوگيري كرده ضدسم به حساب مي رود به همين علت باعث پاك شدن كليه كبد مي شود وبراي بيماريهاي ورم مفاصل مزمن بيماري اعصاب وسياتيك مصرف آن موثراست.براي معده تنبل مفيدبوده وآنرابكار مي اندازد.افرادي كه دچارسوءهاضمه هستندبايدازخوردن تربچه قرمزخودداري كنند.البته مبتلايان به آنژين سنگ كليه روماتيسم و نقرس با اميدبه اثربخشي زياد مي توانندازاين نوع سبزي استفاده كنند.جوشانده ترب سرما زده گي را برطرف مي كند.ترب قرمزبراي افراديرقاني وآنهايي كه كهير دارند موثراست.براي رفع بي خوابي موثراست.برگ ترب داراي كلسيم وآهن وويتامينCاست كه مصرف آن براي بعضي ازافرادخواب آوراست.ترب شير مادران را زياد مي كند.

تمشك:

ميوه آن بسيارخنك وضدرطوبت بدن است.وراه ورود ميكروب هارابه عروق مي بنددواز خونريزي وفساد خون جلوگيري مي كند.رقت خون رادرمان مي كند.تمشك ملين و اشتهاآوربوده,ادرار رازياد مي كند.مسكن صفراوپاك كننده صفراوامعاءاست بهترين درمان روماتيسم و تصلب شرايين است براي كساني كه ازدردمعده رنج مي برندميوه خوبي است وازتحريكات جلدي جلوگيري مي كند.قندش براي مبتلايان به مرض قندمفيد است وخوردن آن تنفس را اسان وتنگي نفس را درمان مي كند.شربت تمشك براي مبتلايان به تب وآبله مرغان و سرخك بسيارمفيداست.غرغره ي جوشاندهء آن براي درمانن گلودردوآنژين سودفراوان دارد.سكنجبين ميوه تمشك خنك كننده بوده وبراي رفع يرقان والتهاب صفرامفيدبوده است.

 پياز:

پيامبر(ص):وقتي كه واردشهرومحلي شديدازپيازآن بخوريدتامرض آن محل شمارادوركند.پيازداراي ويتامين هاي BوCبوده سرشار از املاح نيترات- استات- فسفات- نيترات وتركيبات گوگردي واملاح كلسيم,سديم,پتاسيم,يد,سيليس وچندنوع قند مي باشد.كساني كه كارهاي فكري زيادي دارند پياز را توصيه مي كنيم به خاطردارابودن فسفرآن هضم مواد نشاسته ايي را آسان وخواب را راحت مي كند.درحال حاضربه علت آلودگي هاي هواوسروصداسكته هاي قلبي ومغزي زيادشده است هيچ سفره ايي خالي ازپيازنبايدباشدزيراازلخته شدن خون جلوگيري مي كند.خاصيت ميكروب كشي مانند پني سيلين مي باشد. خوردن پخته وخام پيازبه رشداطفال كمك مي كند.بعلت داشتن گوگرد مجاري تنفسي راضدعفوني مي كندودرمان تنگ نفس,ورم گلو,برنشيت,گريپ و ...وموهاي سروصورت را تقويت كرده وازريزش آنهاجلوگيري مي كندوبه هضم غذاكمك مي كند ونفخ را از بين مي برد.

پرتقال:

پرتقال داراي املاح آهن,كلسيم,منيزيم,سديم,فسفروپتاسيم است و امراضي چون رماتيسم,نقرس تصلب شرائين,چاقي,واريس ودردكليه را درمان مي كند.پرتقال اشتها آوربوده براي دستگاه گوارش بسيارمفيداست وباعث فعال شدن كبد مي شود.بهتر است پرتقال را يك ساعت قبل از غذا ميل كنيد.آب پرتقال براي كودكان شيرخواربسيارمفيدبوده وآنها را درمقابل بسياري ازبيماري هاازجمله نرمي استخوان واسكوربوت حفظ مي كند.اگر مي خواهيدپوست لطيفي داشته باشيدازماسك ميوه پرتقال استفاده كنيد.توجه داشته باشيد كه آب پرتقال پس ازتهيه بايد بلافاصله مورد استفاده قرار بگيرد.افرادي كه به بيماري قلبي مبتلامي باشند بايد حتما اين ميوه را مصرف كنندزيراباعث رقيق شدن خون مي شود خون را تصفيه مي كند وسموم آن را ازبين مي برد.كساني كه دوران نقاهت رامي گذرانندبهتر است آب پرتقال رابا دوقاشق قهوه خوري شكرويك عددزرده تخم مرغ وكمي آب مخلوط كرده ميل كنند.هنگامي كه دچار زكام مي شويدقبل از خواب آب يك عددپرتقال را در فنجان بريزيدود.حبه قندوقدري آب جوش به آن اضافه كنيدوبه صورت داغ همانطوركه گفته شدشب قبل از خواب ميل كنيد.ازپرتقال مي توان براي كاهش وزن نيزاستفاده كرد.براي اينكاريك عددپرتقال و سه عدد ليمو را به برشهاي نازكي درآوريدوده دقيقه بجوشانيدبعد دوقاشق سوپ خوري عسل را به آن اضافه كنيدودوباره5دقيقه آنرابجوشانيد.

بادمجان:

بادمجان قلمي وسياه وبدون تخم مرغوب ترين نوع آن مي باشد.ازنظرغذايي نيروي زيادي نداردبهمين جهت در رژيم غذايي لاغري بسيار استفاده مي شود.به علت داشتن ماده ايي به نام سولانين براي اشخاص سودايي مزاج خوب نيست خصوصانمونه تخم دارآن بلافاصله بعداز خوردن بدن آنهاكهيرياجوش هاي ريزي پيدامي شودوبعضي ها چشم درد مي شوند.امابا افرادغيرسودايي سازگار مي باشد.معده را تقويت مي كند.كمي ملين ترشي بادمجان قايض بوده و ادرار آورمي باشد.خوردن بادمجان بوي عرق بدن را از بين مي بردوكساني كه زيربغل وكشاله هاي ران آنها بدبو مي باشدبايستي زيادازبادمجان استفاده كنند.كساني كه دستهايشان عرق مي كندوهميشه نمناك است مي توانندازآب سياه پوست آن استفاده كنند.كوبيده پوست بادمجان رادردست بگيرندويادست خودررامدتي درجوشانده آن قرار دهند.اگركلاهك دم آنراخشك كنيدوخوب بسابيدوگرد آنرابرروي بواسيروسايرزخم هاي نشيمنگاه بپاشيدآنهارامعالجه مي كند.براي تهيه غذابادمجان را به صورت ورقه ويادرشكم آن با نوك چاقو شكافهايي ايجاد كنيدولابه لاي بادمجان نمك بماليدتاخوب آب سياه و سمي آن به بيرون تراوش كند.

بادام :

بادام شيرين داراي مقداري روغن وموادسفيده اي ومقداري قند,صمغ,آهك,فسفر,منيزيم,پتاسيم,گوگرد,كلر,سديم وآهن مي باشدوبه خاطر داشتن اين موادكمي سنگين ودير هضم است.بادام ضدعفوني كننده اعضاءباطني ومقوي بينايي مي باشد.نرم كننده مزاج ,سينه وگلواست,روغن بادام شيرين مسهلي ملايم است وخواب آوراست وجهت پيچ شكم ودل دردونرم كننده روده هامفيداست,معالج قولنج وسختي ادراراست وكمك به اخراج سنگ كليه و مثانه مي كند ماليدن كوبيده بادام تلخ به سر,شوره وشپش ورشك راازبين مي برد.ماليدن روغن بادام تلخ به صورت كك و مك را از بين مي برد.خوردن ميوه تلخ بادام براي بدن مضراست واگرزياده روي شودشايدمنجربه مرگ شود.

انار:

 طعم انارترش,شيرين و ملس مي باشد.انارسرشار از ويتامين هايPP,A,B,CوEمي باشدوآهن و فلزات مفيدديگربه قدري دارد كه هضم آن را سنگين كرده وكمي نفاخ به نظرمي رسد.خوردن دانه هاي انارازآب انارمفيدتر است يكي از دوستان كبدمي باشدورنگ رخساره رابازمي نمايد.به علت داشتن ويتامين Aبه رشداطفال كمك مي كند.به علت داشتن انواع ويتامينBاعصاب را تقويت كرده وآنها رامحكم وشك ودودلي راازبين مي بردضداستفراغ بوده ودرمان ويار زنان بارداراست.بهترين موقع خوردن انارصبح ناشتامي باشدودانه هاي انارراباگلپربخوريد.علاوه برخوش عطرشدن زودهضم مي شود.ادراررازياد مي كندغرايزجنسي راتقويت واسهال را درمان مي كند.

آلبالو- گيلاس:

ميوه ايي كه براي بيماران قلبي وروماتيسمي فوق العاده مفيداست.آلبالواز ويتامين هاي A,B,C,Dوموادي مانند منيزيم,كلسيم وآهن زيادتشكيل شده است.ومقداركمي هم سديم وپتاسيم,روي و فسفردارد.ترشي خون را پايين مي آورد.ادراررازياد مي كندوبراي مبتلايان به نقرس, روماتيسم,دردمفاصل وتصلب شرائين غذاي مفيدي مي باشد.آلبالوصفرابروقي واسهال صفراوي را درمان مي كندعطش و التهاب را كم ودوست معده و كبد مي باشد.

گيلاس:

سينه را نرم ,معده راضدعفوني وتخميرمعده را از بين مي برد.يبوست رامعالجه واسهال خوني را شفا مي بخشد.براي مبتلايان به مرض چاقي يكغذاي ايده آل ومبتلايان وكساني كه مي خواهندلاغرشوندميتوانند گيلاس راقبل از غذاميل كنند.براي مبتلايان به مرض قندبسيارنافع بوده,هيچ وقت گيلاس راروي غذاوبعدازسيري نخوريد.دم كرده دم آن ادراررازيادمي كند.گوشت گيلاس ماسك زيبايي و پوست رانرم ورنگ رخسارراباز مي نمايد.

انجير:

تنهايك ميوه لذيذوخوشمزه نيست بلكه غذاي نرم و لطيف ودارويي سودمندوبي ضرراست.اين ميوه داراي ويتامينAوSوCاست و داراي موادمعدني مثل آهن,برم,منگنز,آهك و گوگردوكمي هم ارسنيك دارد.ونيز داراي موادچربي سفيده اي وخيلي موادقندي است.اگر ميوه انجيررابعد از چيدن درروي سبديا پارچه سوراخداردربرابرتابش آفتاب قراردهندقندآن زيادترشده ميزان آن به سي تاچهل درصد مي رسد.انجيرميوه ايي سهم الهضم است كه اگرآن را قبل از غذابخوريد مجاري دستگاه گوارش رابازواشتهاراتحريك ومحيط را براي هضم ودفع غذا راحت مي كند.مربا و كمپوت ان بهترين غذابراي مبتلايان به يبوست است.ازجوشاندن آن در شيرمايعي به دست مي آيدكه نرم كننده سينه ومعده بوده ومضمضه آن لثه ها را محكم وغرغره اش سينه و گلورانرم ودردهاي كهنه را شفا مي بخشد.كساني كه از لاغري رنج مي برند غذايي بهترازانجيرپيدانمي كنند.

 آويشن:

بهترين آويشن درشيرازپيدا ميشود وبه اصطلاح شيرازي ها دو قسم است:1- آويشن باريك 2- آويشن پهن

آويشن كوهي گياهي است كه در سرازيري صخره كوههاكه در مقابل آفتاب است در جنگلهابه طورخودكار مي رويد.امام رضا(ع):آويشن تنها داروي حضرت اميرالمومنين بوده است.وفرموده اند:آويشن معده را تقويت مي كندوبلغم راازبين   مي بردوانسان راازلقوه درامان نگه مي دارد.خواص طبي و درماني آويشن شيرازي اين است كه ضددردوتشنج است,خون را به جريان انداخته,هوش و قوه ادراك را زياد مي كند.مقوي است وبراي نارسايي كبد مفيداست.آويشن عفونت هاي ريوي, زكام برونشيت, آسم ,گريپ ,آنژين ,سوء هضم ,دل دردوورم معده نيزمصرف مي شود...گلهاي آويشن كوهي مقوي معده, نيروبخش, خلط آور,دردوتشنج وبطورخفيفي عرق آور ست.

انگور:

انگور میوه‌ای شیرین و لذیذ و از نوع میوه‌های خوشه‌ای است. انگور میوه ای بهشتی است. در احادیث آمده است که امام محمد باقر (ع) فرموده اند:"چهار میوه از میوه‌های بهشتی هستند، انگور، رطب(خرمای تازه)، انار و سیب."(بحارالانوار/ج14/باب اطعمه و اشربه)این میوه بهشتی سرشار از ویتامین های A، B و C می باشد. هم چنین دارای مقداری منیزیم، کلسیم، آهن، فسفر و پتاسیم است. یک لیوان(160 گرم) انگور سبز یا قرمز بدون هسته حاوی: 110 کالری انرژی، یک گرم پروتئین، 29 گرم کربوهیدرات و یک گرم فیبر می باشد.انگور، منبع خیلی خوب ویتامین "ث" (28/17میلی گرم) و منگنز( 11/0 میلی گرم) می باشد. منظور از منبع خیلی خوب یعنی 20 درصد یا بیشتر نیاز روزانه فرد به آن ماده مغذی را برآورده می کند. درخت انگور را "تاک" یا "مو" نیز می‌گویند.

خواص انگور
1- یکی از خواص مهم انگور، تصفیه ی خون و خون ساز بودن آن است، البته این خاصیت در انگور قرمز بیشتز از انگور سبز است. لذا چنانچه از کم خونی رنج می برید، خوردن انگور قرمز یا یاقوتی را به شما توصیه می کنیم.

2- افرادی که خیلی لاغرند و می خواهند چاق شوند، می‌توانند یک لیوان صبح و یک لیوان عصر آب انگور بخورند. انگور هم لاغر کننده است و هم چاق کننده، به این صورت که اگر انگور را از صبح تا ظهر، به تنهایی میل کنید لاغر کننده و اگر آن را همراه با غذا بخورید چاق کننده است.

3- انگور و آب آن برای کسانی که در اثر یک بیماری طولانی ضعیف شده‌اند، بسیار مفید است. افرادی که در دوره نقاهت بیماری به سر می برند و یا ضعف عمومی دارند، سعی کنند از انگور، هویج، سیب و هلو به مقدار زیاد استفاده کنند. البته بهتر آن است که این میوه ها را با هم در آب میوه گیری بریزند و آب میوه مخلوط را در طول روز جرعه جرعه بنوشند.

4- انگور برای سل، یبوست، بواسیر و سیاه سرفه اثر شفابخش دارد.

5- انگور غذای بسیار خوبی برای مبتلایان به اوره خون بالا و اسیدوز می‌باشد.

6- آب انگور تازه برای بیمارانی که دچار ورم کلیه هستند، نوشیدنی مناسبی است، زیرا ادرارآور است. حتی در این مورد بهتر است به جای شیر به بیمار، آب انگور تازه داده شود.

7- به دلیل مغذی و مقوی بودن انگور، برخی از پزشکان عقیده دارند که آب انگور تازه نوعی شیر با منبع گیاهی است که مواد غذایی آن به مراتب بیشتر ار شیر حیوانی است.

8- مصرف آب انگور تازه برای کسانی که نارسایی کبد دارند توصیه شده است، زیرا آب انگور عمل ذخیره قند در کبد و دفع صفرا را تسهیل می‌کند. کبد را تقویت می‌کند و به فعالیت سالم آن کمک می‌کند.

9- انگور موجب افزایش اشتها می شود.

10- انگور، سموم بدن را دفع می‌کند و یبوست را برطرف می‌سازد.

11- اگر آب انگور را بر پوست بمالید، چین وچروک آن را بر طرف می‌کند و پوست را با طراوت می‌کند.

 

 
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:33  توسط یوسف اسماعیل پور  |